Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành Phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
17/05/2021
14:00 Họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2021 Hội đồng thanh lý tài sản năm 2021 theo Quyết định số 338/QĐ-CĐCĐ ngày 03/4/2021 Hội trường 24-10 Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
07:50 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Lê Thị Hoàng Lan - Trung tâm TH-NN&TV - Đ/c Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Đại diện Lãnh đạo khoa/trung tâm.
- Trưởng/Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Bộ môn Ngoại ngữ
Đ/c Hiệu trưởng
07:50 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giào Trương Thị Thạnh - Khoa Cơ bản - Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo bộ môn LLCT
Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
08:00 Làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng.
-Lãnh đạo các đơn vị: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Tài vụ, Đào tạo, TCCB, HCQT, Trung tâm PTDN và GTVL
Phòng họp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại tầng 5-Tòa nhà A,Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum
09:50 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Hoàng Thị Chúc - Khoa Y - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa Y
Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
Thứ Ba
18/05/2021
13:30 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Trần Anh Nam - Trung tâm TH-NN&TV - Đ/c Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Đại diện Lãnh đạo khoa/trung tâm.
- Trưởng/Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Tổ CNTT
Đ/c Hiệu trưởng
14:00 Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ ôtô, trình độ trung cấp, hình thức đào tạo vừa làm vừa học - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 466/QĐ-CĐCĐ ngày 12/5/2021
- Tổ Xây dựng chương trình: Theo Quyết định số 18/QĐ-CĐCĐ ngày 11/01/2021.
Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
07:55 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Trần Thị Hưởng - Khoa Cơ bản - Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo bộ môn LLCT
Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
09:50 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giào Nguyễn Thị Hoài Anh - Khoa Y - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa Y
- Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
Thứ Tư
19/05/2021
13:00 Làm việc Trường CĐCĐ Kon Tum
07:45 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giào Nguyễn Ngọc Phương - Khoa KT&CN - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa KT và CN
- Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng
10:15 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Bùi Văn Sáu - Khoa Y - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa Y
Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
Thứ Năm
20/05/2021
15:30 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Phạm Thị Như Hoa - Khoa Y - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa Y
Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
07:50 Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hoài - Trung tâm TH-NN&TV - Đ/c Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Đại diện Lãnh đạo khoa/trung tâm.
- Trưởng/Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Bộ môn Ngoại ngữ
Đ/c Hiệu trưởng
Thứ Sáu
21/05/2021
14:00 Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; trình độ cao đẳng - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 473/QĐ-CĐCĐ ngày 13/05/2021.
- Tổ Xây dựng chương trình: Theo Quyết định số 373/QĐ-CĐCĐ ngày 13/04/2021.
Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
15:30 Lao động vệ sinh tạo cảnh quan nhà trường Tất cả các đơn vị thuộc Trường Các cơ sở thuộc Trường Địa điểm lao động, vệ sinh của các đơn vị thực hiện theo Kết luận của BCH Công đoàn tại cuộc họp ngày 20/4/2021 (Tổ công đoàn các đơn vị triển khai)

Thứ Hai (17/05/2021)

14:00:
Sáng :
Chiều : Họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2021
Thành Phần : Hội đồng thanh lý tài sản năm 2021 theo Quyết định số 338/QĐ-CĐCĐ ngày 03/4/2021
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
07:50:
Sáng : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Lê Thị Hoàng Lan - Trung tâm TH-NN&TV
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Đại diện Lãnh đạo khoa/trung tâm.
- Trưởng/Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Bộ môn Ngoại ngữ
Địa điểm :
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng
Ghi chú :
07:50:
Sáng : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giào Trương Thị Thạnh - Khoa Cơ bản
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo bộ môn LLCT
Địa điểm :
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh
Chiều :
Thành Phần : Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng.
-Lãnh đạo các đơn vị: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Tài vụ, Đào tạo, TCCB, HCQT, Trung tâm PTDN và GTVL
Địa điểm : Phòng họp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại tầng 5-Tòa nhà A,Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
09:50:
Sáng : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Hoàng Thị Chúc - Khoa Y
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa Y
Địa điểm :
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
Ghi chú :

Thứ Ba (18/05/2021)

13:30:
Sáng :
Chiều : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Trần Anh Nam - Trung tâm TH-NN&TV
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Đại diện Lãnh đạo khoa/trung tâm.
- Trưởng/Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Tổ CNTT
Địa điểm :
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng
Ghi chú :
14:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ ôtô, trình độ trung cấp, hình thức đào tạo vừa làm vừa học
Thành Phần : - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 466/QĐ-CĐCĐ ngày 12/5/2021
- Tổ Xây dựng chương trình: Theo Quyết định số 18/QĐ-CĐCĐ ngày 11/01/2021.
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
07:55:
Sáng : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Trần Thị Hưởng - Khoa Cơ bản
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo bộ môn LLCT
Địa điểm :
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
Ghi chú :
09:50:
Sáng : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giào Nguyễn Thị Hoài Anh - Khoa Y
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa Y
Địa điểm :
Chủ trì : - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
Ghi chú :

Thứ Tư (19/05/2021)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành Phần :
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
07:45:
Sáng : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giào Nguyễn Ngọc Phương - Khoa KT&CN
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa KT và CN
Địa điểm :
Chủ trì : - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng
Ghi chú :
10:15:
Sáng : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Bùi Văn Sáu - Khoa Y
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa Y
Địa điểm :
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
Ghi chú :

Thứ Năm (20/05/2021)

15:30:
Sáng :
Chiều : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Phạm Thị Như Hoa - Khoa Y
Thành Phần : - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Lãnh đạo Khoa
- Trưởng/ Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Khoa Y
Địa điểm :
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng
Ghi chú :
07:50:
Sáng : Dự giờ trực tuyến đối với nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hoài - Trung tâm TH-NN&TV
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng.
- Đại diện Lãnh đạo khoa/trung tâm.
- Trưởng/Phó bộ môn/tổ chuyên môn.
- Nhà giáo Bộ môn Ngoại ngữ
Địa điểm :
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng
Ghi chú :

Thứ Sáu (21/05/2021)

14:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; trình độ cao đẳng
Thành Phần : - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 473/QĐ-CĐCĐ ngày 13/05/2021.
- Tổ Xây dựng chương trình: Theo Quyết định số 373/QĐ-CĐCĐ ngày 13/04/2021.
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
15:30:
Sáng :
Chiều : Lao động vệ sinh tạo cảnh quan nhà trường
Thành Phần : Tất cả các đơn vị thuộc Trường
Địa điểm : Các cơ sở thuộc Trường
Chủ trì :
Ghi chú : Địa điểm lao động, vệ sinh của các đơn vị thực hiện theo Kết luận của BCH Công đoàn tại cuộc họp ngày 20/4/2021 (Tổ công đoàn các đơn vị triển khai)
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây