Phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ I/2020 – 2021; Các lớp K3T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang, Điện công nghiệp, Hàn) của khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ I/2020 – 2021; Các lớp K3T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang, Điện công nghiệp, Hàn) của khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 •   26/02/2021 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ I/2020–2021Các lớp K3T (Công nghệ ô tô1&2, May thời trang, Điện công nghiệp, Hàn) của khoa Kỹ thuật -Công nghệ
Lịch phân công cán bộ chấm thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ I/năm học 2020–2021 Các lớp K3T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang 1, Điện công nghiệp1, Hàn) Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Lịch phân công cán bộ chấm thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ I/năm học 2020–2021 Các lớp K3T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang 1, Điện công nghiệp1, Hàn) Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 •   26/02/2021 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 358
 •   Phản hồi: 0
Lịch phân công cán bộ chấm thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ I/năm học 2020–2021 Các lớp K3T (Công nghệ ô tô1&2, May thời trang 1, Điện công nghiệp1, Hàn) Khoa Kỹ thuật -Công nghệ
Lịch phân công cán bộ chấm thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ I/2020–2021; Các lớp K2T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang, Điện công nghiệp) Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Lịch phân công cán bộ chấm thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ I/2020–2021; Các lớp K2T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang, Điện công nghiệp) Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 •   26/02/2021 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Lịch phân công cán bộ chấm thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ I/2020–2021Các lớp K2T (Công nghệ ô tô1&2, May thời trang, Điện công nghiệp) Khoa Kỹ thuật -Công nghệ
Phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020–2021; Các lớp K2T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang, Điện công nghiệp); Hệ chính quy của khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020–2021; Các lớp K2T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang, Điện công nghiệp); Hệ chính quy của khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 •   26/02/2021 02:48:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học/ mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020–2021Các lớp K2T (Công nghệ ô tô1&2, May thời trang, Điện công nghiệp)Hệ chính quy của khoa Kỹ thuật -Công nghệ
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi-Thú y, hệ chính quy,Khoa Kinh tế -Nông lâm

Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi-Thú y, hệ chính quy,Khoa Kinh tế -Nông lâm

 •   26/02/2021 02:42:04 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi-Thú y, hệ chính quy,Khoa Kinh tế -Nông lâm
Lịch thi kết thúc học phần (môn học/ mô đun) kỳ chính học kỳ I/ nămhọc 2020 - 2021; Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi - Thú y, hệ chính quy, khoa Kinh tế - Nông lâm

Lịch thi kết thúc học phần (môn học/ mô đun) kỳ chính học kỳ I/ nămhọc 2020 - 2021; Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi - Thú y, hệ chính quy, khoa Kinh tế - Nông lâm

 •   26/02/2021 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần ( môn học/ mô đun ) kỳ chính học kỳ I/ Nămhọc 2020 -2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi-Thú y,hệ chính quy,Khoa Kinh tế -Nông lâm
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính, học kỳ I, năm học 2020 - 2021; Các lớp K3C Dược, K3C Điều dưỡng và K2T Điều dưỡng thuộc khoa Y

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính, học kỳ I, năm học 2020 - 2021; Các lớp K3C Dược, K3C Điều dưỡng và K2T Điều dưỡng thuộc khoa Y

 •   26/02/2021 02:36:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính, học kỳI năm học 2020-2021Các lớp K3C Dược, K3C Điều dưỡng và K2T Điều dưỡng thuộc khoa Y
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020 – 2021 (điều chỉnh); Các lớp K2T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang, Điện công nghiệp); Hệ chính quy của khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020 – 2021 (điều chỉnh); Các lớp K2T (Công nghệ ô tô 1&2, May thời trang, Điện công nghiệp); Hệ chính quy của khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 •   26/02/2021 02:33:00 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/ mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020–2021(điều chỉnh)Các lớp K2T (Công nghệ ô tô1&2, May thời trang, Điện công nghiệp)Hệ Chính quy của khoa Kỹ thuật -Công nghệ

Phân công chấm thi kết thúc học phần (môn học/mô đun) học kỳ I, năm học 2020-2021Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi-Thú y,hệ chính quy,Khoa Kinh tế -Nông lâm

 •   26/02/2021 02:27:59 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Phân công chấm thi kết thúc học phần (môn học/mô đun) học kỳ I, năm học 2020-2021Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi-Thú y,hệ chính quy,Khoa Kinh tế -Nông lâm

Lịch thi kết thúc môn học/ mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020–2021(điều chỉnh) Các lớp K3T (Công nghệ ô tô1&2, May thời trang 1, Điện công nghiệp1, Hàn) Hệ chính quy của khoa Kỹ thuật -Công nghệ

 •   26/02/2021 02:24:28 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/ mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020–2021(điều chỉnh) Các lớp K3T (Công nghệ ô tô1&2, May thời trang 1, Điện công nghiệp1, Hàn) Hệ chính quy của khoa Kỹ thuật -Công nghệ
Phân công cán bộ chấm thi kết thúc học phần (môn học/ mô đun) kỳ chính học kỳ I/năm học 2020-2021 - Các lớp K3C cao đẳng chính quy - Khoa Sư phạm

Phân công cán bộ chấm thi kết thúc học phần (môn học/ mô đun) kỳ chính học kỳ I/năm học 2020-2021 - Các lớp K3C cao đẳng chính quy - Khoa Sư phạm

 •   24/02/2021 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ chấm thi kết thúc học phần ( môn học/ mô đun ) kỳ chính học kỳ I/ Năm học 2020-2021Các lớp K3C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/ Năm học 2020-2021 Các lớp K3C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm

Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/ Năm học 2020-2021 Các lớp K3C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm

 •   24/02/2021 10:10:02 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/ Năm học 2020-2021 Các lớp K3C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm
Lịch thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/2020-2021 Các lớp K3C cao đẳng chính quy - Khoa Sư phạm

Lịch thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/2020-2021 Các lớp K3C cao đẳng chính quy - Khoa Sư phạm

 •   24/02/2021 10:05:20 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/2020-2021 Các lớp K3C cao đẳng chính quy - Khoa Sư phạm
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần (môn học,mô đun) kỳ chính học kỳ I năm học 2020 -2021 các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C,K3C, Trung cấp K3T Chăn nuôi -Thú y, hệ chính quy ,khoa Kinh tê - Nông lâm

Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần (môn học,mô đun) kỳ chính học kỳ I năm học 2020 -2021 các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C,K3C, Trung cấp K3T Chăn nuôi -Thú y, hệ chính quy ,khoa Kinh tê - Nông lâm

 •   24/02/2021 06:53:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần (môn học,mô đun) kỳ chính học kỳ I năm học 2020 -2021 các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C,K3C, Trung cấp K3T Chăn nuôi -Thú y, hệ chính quy ,khoa Kinh tê - Nông lâm

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây