KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA CHO HỌC SINH, SINH VIÊN ” NĂM HỌC 2019-2020 (ĐỢT 1)

Thứ Hai - 19/08/2019 02:29
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 (đợt 1) hệ chính quy cụ thể như sau:
 
             UBND TỈNH KON TUM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
       CỘNG ĐỒNG KON TUM                                                                                    
     
     Số:  168 /KH-CĐCĐ                                  Kon Tum, ngày 14 tháng 8 năm 2019.KẾ HOẠCH
 TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA CHO
 HỌC SINH, SINH VIÊN ” NĂM HỌC 2019-2020 (ĐỢT 1)
 

          Thực hiện kế hoạch  số 155/KH-CĐCĐ  ngày 6 tháng 8  năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Kon Tum về việc tiếp nhận, nhập học HSSV trúng tuyển hệ cao đẳng , trung cấp chính qui đợt 1, năm 2019. Gồm các lớp cao đẳng hệ chính quy ngành đào tạo: Giáo dục Mầm Non, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học; các lớp trung cấp hệ chính quy: Công nghệ Ô tô, May thời trang; Điện Công nghiệp.
          Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 đợt 1 hệ chính quy cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU
          1. Mục đích
           Nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về công tác đào tạo, về công tác học sinh, sinh viên của Bộ Lao động -Thương Binh & Xã hội và của nhà trường; một số thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh, trong nước.
         2. Yêu cầu
 - Học sinh, sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi học và có mặt trước giờ học 15 phút để ổn định và mang theo vở, bút để ghi chép.
 - Kết thúc “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa” học sinh, sinh viên phải nắm được các nội dung đã được nhà trường phổ biến được thảo luận, trao đổi ý kiến và viết bài  thu hoạch.
        - Các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ, nội dung, chương trình đã quy định.
        II. NỘI DUNG
          1. Phổ biến chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật giáo dục nghề nghiệp; các Quy chế, quy định về công tác đào tạo của Bộ Lao động TB&XH; các qui định về công tác học sinh, sinh viên của nhà trường theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và của Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum; phổ biến nội dung văn hóa ứng xử trong trường cho HSSV.
         2. Phổ biến về chính sách vay vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên; học bổng khuyến khích học nghề và học tập; Chính sách miễn giảm học phí theo hỗ trợ học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015; Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ Tướng chính phủ; Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 về qui định giá  dịch vụ giáo dục thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020 và các nội dung do Nhà trường quy định đối với người học.
  3. Giới thiệu các Luật mới đã được thông qua tại kỳ họp quốc hội; Luật an ninh mạng; Luật giao thông đường bộ và các văn bản qui phạm pháp luật khác; giáo dục quốc phòng và an ninh; đảm bảo an ninh chính trị trong trường học; kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên; sức khỏe tình dục, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm; phòng chống HIV/AIDS; hoạt động tín dụng đen theo văn bản của cáp trên.
  4. Thông tin về công tác giáo dục thể chất và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; công tác y tế trường học, ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020.
 III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
  1. Thời gian
  - Lớp 1: Từ ngày 20/8/2019 – 24/8/2019 (có lịch sinh hoạt kèm theo)
  - Lớp 2 : Từ ngày 20/8/2019 – 24/8/2019 (có lịch sinh hoạt kèm theo)
  + Buổi sáng từ 7h15’ đến 11h00’.
  + Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.
  2. Địa điểm
  -  Hội trường A cơ sở 1. ( Lớp 1)
  -  Hội trường lớn cơ sở 4    (Lớp 2)
  IV. THÀNH PHẦN THAM GIA
 - Toàn thể sinh viên hệ cao đẳng  trúng tuyển đợt 1 năm học 2019- 2020 tại cơ sở 1 (Theo lich)
 - Toàn thể học sinh trung cấp trúng tuyển  đợt 1 năm học 2019 -2020 tại cơ sở 4 ( Theo lịch)
 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Phòng TCCB-CTHSSV
  - Phòng TCCB-CTHSSV chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa năm 2019; xây dựng lịch sinh hoạt tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa  cho HSSV năm 2019 ”  trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
 - Cử cán bộ quản lý; phối hợp với GVCN theo dõi, kiểm tra  tình hình học tập và sinh hoạt của học sinh, sinh viên, tổ chức thảo luận, chuẩn bị câu hỏi viết thu hoạch; Trình chiếu  video giới thiệu về Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Kon Tum cho HSSV.
 - Tổ chức cho học sinh, sinh viên viết thu hoạch, Bài thu hoạch là căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh,sinh viên. Xem xét và xử lý theo quy định hiện hành những học sinh, sinh viên vắng mặt không có  lý do và phải học lại nếu chưa đủ điều kiện.
 - Phòng TCCB-CTHSSV tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thực hiện qui định.
 2. Phòng Đào tạo
- Chuẩn bị nội dung về công tác đào tạo, cử cán bộ phổ biến thông tin  về công tác đào tạo .
3. Phòng Hành chính - Quản trị
- Phối hợp với các khoa lên lịch lao động đầu năm cho học sinh, sinh viên  đợt 1 năm học  2019-2020 tại  trường, vườn thực nghiệm (nếu có).
- Phổ biến nội qui ký túc xá, các qui định về việc ăn, ở, sinh hoạt ký túc xá, an ninh trật tự trong nhà trường.
 
 
- Chuẩn bị Hội trường A, hội trường cơ sở 4 và vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, máy chiếu; âm thanh; trang trí trong hội trường như sau:
 
TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA
ĐỢT 1, NĂM HỌC 2019-2020
Kon Tum, ngày  20/8-23 /8/2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG  KON TUM
  
 
 
 
 

4. Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng
- Chuẩn bị nội dung về công tác thi, Kiểm tra, cử cán bộ phổ biến thông tin về công tác thi, kiểm tra,thi lại, học lại,  nộp tiền thi lại...
5. Các Khoa chuyên môn:
- Cử giáo viên chủ nhiệm lớp kiểm tra, giám sát việc học tập của HSSV các lớp mình phụ trách.
- Tổ chức cho học sinh, sinh viên  tham quan vườn thực nghiệm và lao
động tại  đơn vị.
        6.  Trung tâm Tin học – Ngoại ngoại và Thư viện
        Cử  viên chức phổ biến và hướng dẫn cho HSSV vào thư viện số lấy tài liệu học tập vào trang Website trường để lấy thông tin, thời khóa biểu liên quan đến HSSV.
 7. Đoàn trường
- Chuẩn bị nội dung và cử cán bộ  Đoàn báo cáo và tổ chức hoạt động theo lịch phân công.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh sinh viên ” đợt 1  năm học 2019-2020. Yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Đảng ủy, BGH (T/d);                                                                              
- Sở LĐ-TB&XH (b/c);                                                                                                             (Đã ký)
- Các đơn vị trong trường(t/h);
- BCH Đoàn trường;
- Đưa Website;
- Lưu VT, TCCB-CTHSSV.                                                                                                    Đặng Xuân Thọ
UBND TỈNH KON TUM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
  CỘNG ĐỒNGKON TUM
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 
LỊCH SINH HOẠT
“Tuần chính trị đầu khóa cho HSSV  năm học 2019-2020”  (lớp 1)
( Kèm theo Kế hoạch số  168  /KH – CĐCĐ, ngày   14  tháng  8   năm 2019)
 
Ngày, tháng Thời gian thực hiện Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị phụ trách
Sáng
20/8
Từ 7h15-9h00p - Gặp mặt đầu năm học mới và trao đổi với học sinh, sinh viên về định hướng phát triển trường tóm tắt về tổ chức hoạt dộng của trường CĐCĐ; Giới thiệu về Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum, về Khoa, trung tâm, ngành nghề đào tạo ( chiếu video)  
Hội trường A
Phòng TCCB-CTHSSV
( Cô :Trần Thị Kim Anh)
 chiếu video
 
Từ 9h15-11h00p - Phổ biến các nội quy, qui định của trường liên quan đến người học; nội qui, thời gian học tập; tác phong, ý thức học sinh sinh viên; ăn ở sinh hoạt trong nhà trường.
- Phổ biến Qui chế công tác HSSV; Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên ;
- Phố biến qui định văn hóa ứng xử trong trường học
Phòng TCCB-CTHSSV
(Cô: Trần Thị Kim Anh)
Chiều
20/8
 
Từ 13h30p – 15h20 - Các  văn bản hiện hành quy định liên quan đến chế độ chính sách cho học sinh về Miễn giảm học phí, tín dụng, học bổng, BHYT; học phí ... Hội trường
A
Phòng TCCB-CTHSSV.
(Thầy: Nguyễn Đức Cường)
Từ 15h30p – 17h00p Phổ biến về qui định, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, thi lại,  học lại, nộp học phí thi lại (theo Quy định BLĐTBXH); Phòng khảo thí .
(Thầy: Trần Văn Bình)
Sáng
21/8
Từ 7h15-9h00p -  Qui chế đào tạo; các qui định về việc học sinh, sinh viên đi thực tập tại cở sở thực hành; Cung cấp các thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học 2019– 2020, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khoá học. Hội trường
A
Phòng Đào tạo .
(Thầy: Nguyễn Văn Phúc)
Từ 9h15-11h00p 1. Tâm lý giới tính
2. Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục
Phòng Đào tạo .
(Cô Phạm Thị Kim Dung)
Chiều
21/8
 
Từ 13h30-17h00p 1. Phòng chống Tệ nạn xã hội, Tệ nạn mại dâm, đảm bảo an ninh trong trường học.
2. Phòng chống tác hại của Internet, các trang mạng xã hội
3. Tác hại của Ma túy và Phòng chống Ma túy trong trường học,
4. Phổ biến hoạt động tín dụng đen  
5..Luật Giáo dục Nghề nghiệp
  Phòng TCCB-CTHSSV.
(Thầy: Nguyễn Thế Anh)
Sáng
22/8
 
 Từ 7h15-9h00p 1. Luật Giao thông đường bộ
 
Hội trường
A
Trung Tâm TN-CUDV
(Thầy Nguyễn Khắc Vinh
 
Từ 9h30-11h00p   - Phổ biến chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Thông tin về  khởi nghiệp các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao…. Hội trường
A
BTV Đoàn trường
(Thầy Nguyễn Hồng Phong)
Chiều
22/8
 
Từ 13h30-16h00p - Phổ biến chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh năm 2019 ;Viết thu hoạch chuyên đề. Hội trường
A
Phòng TCCB-CTHSSV (Thầy Dương văn Anh Dũng)
Sáng
23/8
Từ 7h15-11h00p - Phổ biến và hướng dẫn HSSV vào thư viên số lấy tài liệu học tập và vào trang vebsite trường để  lấy thông tin , thời  khóa biểu và nội dung liên quan đến HSSV và nhà trường Hội trường
A
 Trung Tâm Tin Học -NN-TV (Thầy Lê văn Thiện)
Chiều
23/8
 
Từ 13h30p  17h00   
- Tổ chức thảo luận, trả lời các câu hỏi thắc mắc cho học sinh, sinh viên và hướng dẫn học sinh, sinh viên  viết thu hoạch.
 
Hội trường A Phòng TCCB-CTHSSV
(Cô: Trần Thị Kim Anh)
24/8
 thứ 7
 
Nghỉ Theo thời khóa biểu    
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND TỈNH KON TUM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
  CỘNG ĐỒNGKON TUM
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 
LỊCH SINH HOẠT
“Tuần chính trị đầu khóa cho HSSV  năm học 2019-2020”  (lớp 2)
( Kèm theo Kế hoạch số  168 /KH – CĐCĐ, ngày   14  tháng  8  năm 2019)
 
Ngày, tháng Thời gian thực hiện Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị phụ trách
Sáng
20/8
Từ 7h15-9h00p -Các văn bản hiện hành quy định liên quan đến chế độ chính sách cho học sinh về Miễn giảm học phí, tín dụng, học bổng, BHYT; học phí ...  
Hội trường  cơ sở 4
Phòng TCCB-CTHSSV.
(Thầy: Nguyễn Đức Cường)
Từ 9h15-11h00p Phổ biến về qui định, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, thi lại,  học lại  nộp học phí thi lại (theo Quy định BLĐTBXH); Phòng khảo thí .
(Thầy: Trần Văn Bình)
Chiều
20/8
 
Từ 13h30p – 15h20 - Gặp mặt đầu năm học mới và trao đổi với học sinh, sinh viên về định hướng phát triển trường tóm tắt về tổ chức hoạt dộng của trường CĐCĐ; Giới thiệu về Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum, về Khoa, trung tâm, ngành nghề đào tạo ( chiếu video) Hội trường
cơ sở 4
Phòng TCCB-CTHSSV
(Cô: Trần Thị Kim Anh)
Từ 15h30p – 17h00p - Phổ biến các nội quy, qui định của trường liên quan đến người học; nội qui, thời gian học tập; tác phong, ý thức học sinh sinh viên; ăn ở sinh hoạt trong nhà trường.
- Phổ biến Qui chế công tác HSSV; Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên ;
- .Phố biến qui định văn hóa ứng xử trong trường học
Phòng TCCB-CTHSSV
(Cô: Trần Thị Kim Anh)
Sáng
21/8
Từ 7h15 1100p 1. Phòng chống Tệ nạn xã hội, Tệ nạn mại dâm, đảm bảo an ninh trong trường học.
2. Phòng chống tác hại của Internet, các trang mạng xã hội
3. Tác hại của Ma túy và Phòng chống Ma túy trong trường học,
4. Phổ biến hoạt động tín dụng đen  
5..Luật Giáo dục Nghề nghiệp
Hội trường
cơ sở 4
Phòng TCCB-CTHSSV.
(Thầy: Nguyễn Thế Anh)
Chiều
21/8
Từ 13h30p – 15h20 -  Qui chế đào tạo; các qui định về việc học sinh, sinh viên đi thực tập tại cở sở thực hành; Cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học 2019– 2020, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khoá học. Hội trường
cơ sở 4
Phòng Đào tạo .
(Thầy: Nguyễn Văn Phúc
Từ 15h30p – 17h00p -Tâm lý giới tính
- Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục
Phòng Đào tạo .
(Cô Phạm Thị Kim Dung)
Sáng
22/8
Từ 7h15 -10h30p  Phổ biến chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh năm 2019; Viết thu hoạch chuyên đề Hội trường có sở 4 Phòng TCCB-CTHSSV (Thầy Dương văn Anh Dũng)
Chiều
22/8
 
 Từ 13h30p – 15h20 1. Luật Giao thông đường bộ
 
Hội trường có sở 4 Trung Tâm TN-CUDV
(Thầy Nguyễn Khắc Vinh
 
Từ 15h30p – 17h00p  - Phổ biến chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Thông tin về  khởi nghiệp các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao…. Hội trường có sở 4 BTV Đoàn trường
(Thầy Nguyễn Hồng Phong)
Sáng
23/8
 
Từ 7h15 -10h30p  - Tổ chức thảo luận, trả lời các câu hỏi thắc mắc cho học sinh, sinh viên và hướng dẫn học sinh, sinh viên  viết thu hoạch.
 
Hội trường có sở 4 Phòng TCCB-CTHSSV
(Cô Trần Thị Kim Anh)
Chiều
23/8
 
Từ 13h30p  17h00 - Phổ biến và hướng dẫn HSSV vào thư viện số lấy tài liệu học tập và vào trang vebsite trường để lấy thông tin, thời  khóa biểu và nội dung liên quan đến HSSV và nhà trường. Hội trường có sở 4 Trung Tâm Tin Học NN-TV
(Thầy Lê văn Thiện)
24/8
 thứ 7
 
Nghỉ Theo thời khóa biểu    
 
 
 

Nguồn tin: Phòng Tổ chức CB &CTHSSV:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây