HƯỚNG DẪN Về việc đánh giá phân loại tập thể đơn vị và viên chức năm học 2018-2019

Thứ năm - 13/06/2019 03:53
Hướng dẫn về việc đánh giá phân loại tập thể đơn vị và viên chức năm học 2018-2019
  UBND TỈNH KON TUM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG
  CỘNG ĐỒNG KON TUM
         Số:  02 /HD-CĐCĐ
 
                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
                                            Kon Tum, ngày  12  tháng 6 năm 2019
 


HƯỚNG DẪN
Về việc đánh giá phân loại tập thể đơn vị và viên chức năm học 2018-2019

           Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
          Căn cứ Hướng dẫn số 2028/HD-SNV ngày 06/11/2015 của Sở Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
         Thực hiện Công văn số 2294/SNV-CCVC, ngày 20/11/2018 của Sở Nội vụ Kon Tum về việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
         Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum hướng dẫn một số nội dung đánh giá, phân loại tập thể đơn vị và viên chức năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
          I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI THEO NĂM HỌC
          - Đối với tập thể: Là những tập thể thực hiện nhiệm vụ chính là giảng dạy, khối lượng công việc được thống kê theo năm học, gồm: Các khoa, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và thư viện.
          - Đối với cá nhân viên chức: Là những nhà giáo giảng dạy, kể cả nhà giáo hợp đồng lao động (không tính cán bộ quản lý tham gia giảng dạy, giáo viên thỉnh giảng) làm nhiệm vụ giảng dạy ở các khoa; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Thư viện (Trừ viên chức thuộc Tổ thư viện).
          Các trường hợp còn lại được đánh giá, phân loại theo năm hành chính.
          II. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
           1. Đối với tập thể đơn vị
        -  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của đơn vị đã được Hiệu trưởng phê duyệt; đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị theo các mức độ khác nhau. Từ đó, thực hiện việc tôn vinh, nêu gương, khích lệ và khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        - Các nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ nếu giải trình rõ do nguyên nhân khách quan và được Ban Giám hiệu xác nhận thì được xem xét khi đánh giá, phân loại.
       - Căn cứ mức độ hoàn thành công việc của đơn vị để xác định mức độ hoàn thành công việc của người đứng đầu đơn vị và các cá nhân CCVC trong đơn vị.
          2. Đối với viên chức
          - Bảo đảm đúng thẩm quyền: viên chức do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đánh giá. Người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
          - Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao của viên chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức.
          - Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.
          - Việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
          - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
          - Trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.
          III. YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
          - Đánh giá viên chức và tập thể đơn vị là một nội dung quan trọng của công tác quản lý, nên khi tiến hành đánh giá phải đảm bảo khách quan, phản ánh đúng kết quả hoạt động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức của viên chức.
         - Việc đánh giá, phân loại đơn vị và viên chức thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm cho các kết luận về viên chức, hoạt động của đơn vị được đánh giá là đúng và chính xác.
          IV. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
          1. Nội dung đánh giá, phân loại tập thể đơn vị
          - Kết quả hoàn thành khối lượng công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
          - Việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Trường;
         - Đạo đức, tác phong, tinh thần học tập nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động phong trào của Trường của viên chức trong đơn vị;
        - Sự phối hợp trong công tác; sự đoàn kết nhất trí của viên chức trong tập thể đơn vị.
(Có mẫu số 1 kèm theo)
        2. Nội dung đánh giá, phân loại viên chức
        2.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý
        - Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; khối lượng giờ giảng và các hoạt động khác qui đổi, nhiệm vụ truy cập và đăng tải tài liệu giảng dạy lên thư viện số,..
        - Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
        - Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
        - Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.
                                        (Có mẫu số 2A kèm theo)
       2.2. Đối với viên chức quản lý (gồm viên chức giữ chức vụ phó, trưởng khoa, giám đốc, phó giám đốc trung tâm; tổ trưởng tổ bộ môn): Ngoài việc đánh giá các nội dung tại phần (2.1) phải đánh giá thêm các nội dung sau:
          - Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
          - Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
         (Có mẫu số 2B kèm theo)
         V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ MỨC PHÂN LOẠI
          1. Đối với tập thể đơn vị
          - Tiêu chí đánh giá thực hiện theo Mẫu số 01 (gửi kèm theo Hướng dẫn này)
          - Mức phân loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt từ 90 điểm trở lên và phải đạt điểm tối đa 30 điểm tại mục I; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 80-89 điểm và phải đạt 25 điểm trở lên tại mục I; Hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 70-79 điểm và phải đạt 20 điểm trở lên tại mục I; Không hoàn thành nhiệm vụ: Từ dưới 70 điểm hoặc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật bằng văn bản.
          2. Đối với viên chức
          - Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo Điều 25, 26, 27, 28 của  Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ.
          - Mức phân loại đối với viên chức:
          Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt được các tất cả các tiêu chí quy định tại Điều 25; Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt được tất cả các tiêu chí quy định tại Điều 26; Hoàn thành nhiệm vụ đạt được tất cả các tiêu chí quy định tại Điều 27; Không hoàn thành nhiệm vụ có một trong các tiêu chí quy định tại Điều 28 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ (được trích lục gửi kèm theo Hướng dẫn này)
          VI. THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
          1. Mốc đánh giá:
          - Mốc đánh giá tính theo năm học 2018-2019 (Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2019).
          Phòng Đào tạo chủ trì việc thống kê khối lượng giờ giảng của nhà giáo năm học 2018-2019 để làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại viên chức, thời gian cung cấp chậm nhất ngày 30/6/2019.
  1. Thời gian đánh giá : Việc đánh giá, phân loại viên chức tại các đơn vị thuộc nhà trường hoàn thành trước ngày 07 tháng 7 năm 2019.    
          VII. TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ
          1. Đối với tập thể đơn vị
          - Thủ trưởng đơn vị trình bày tóm tắt báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
         - Viên chức tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến vào báo cáo tự đánh giá, các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;
         - Tổ chức chấm điểm (theo mẫu số 1) và công bố kết quả chấm điểm, kết quả tự  đánh giá, phân loại tập thể đơn vị.
         - Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến tham gia, quyết định đánh giá, phân loại đối với đơn vị hoặc quyết định phân loại bằng hình thức lấy phiếu ý kiến của Hội đồng trong quá trình đánh giá, phân loại.
         2. Đối với viên chức
         - Viên chức không giữ chức vụ quản lý tự đánh giá kết quả công tác theo mẫu 2A, viên chức quản lý tự đánh giá kết quả công tác theo mẫu 2B.
          - Tập thể đơn vị sử dụng viên chức tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;
          - Thủ trưởng đơn vị nhận xét về kết quả tự đánh giá của viên chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức trong công tác theo tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức.
            VII. HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
            - Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp, gửi kết quả đánh giá, phân loại viên chức của đơn vị mình qua phòng Tổ chức Cán bộ và CTHSSV chậm nhất ngày 07 tháng 7 năm 2019 để tổng hợp trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng xem xét quyết định.
          - Hồ sơ gồm:
          + Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị (Mẫu số 1)
          + Bản tự đánh giá của viên chức (Mẫu số 2A, 2B)
          + Biên bản họp đánh giá, phân loại của tập thể đơn vị
          + Bảng tổng hợp kết quả đánh giá (có ý kiến của tập thể đơn vị). 
         Nhận được Hướng dẫn này yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về phòng Tổ chức cán bộ và CTHSSV để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét./.
                                                                                                                   
                                                                                                                     
Nơi nhận:
 - BGH (t/d);
 - Các khoa, TT tin học-NN-TV (t/h);
 - Lưu: VT, TCCB-CTHSSV.
                                                               
                                                         HIỆU TRƯỞNG
                                                               (Đã ký)

 
                                                          Đặng Xuân Thọ
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây