Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Thứ Năm - 16/04/2020 22:54
Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 như sau:
  ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP TỈNH KONTUM                                                   Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2020
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG
       CỘNG ĐỒNG KON TUM
                              *  
              Số 46 - KH/ĐUCS
 
KẾ HOẠCH
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
 phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020
-----
          Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
  Cấp ủy chi bộ phối hợp với trưởng các đơn vị trong trường; BCH các đoàn thể tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp uỷ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây viết tắt là CCVC, NLĐ) và học sinh sinh viên (sau đây viết tắt là HSSV), về xây dựng ý thức tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tổ chức thành công đại hội Đại hội Đảng bộ các cấp,  tiên tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  2. Yêu cầu
   Việc tổ chức học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của Đảng uỷ thực hiện các nghị quyết của Trung ương có liên quan.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Về tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2020
- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; HSSV trong Nhà trường chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.
* Thời gian thực hiện: Đã hoàn thành trong tháng 3/2020
- Xây dựng chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ, Chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020; đồng thời cụ thể thành chương trình công tác hằng tháng, hàng quý để lãnh đạo thực hiện thường xuyên.
- Cấp ủy các chi bộ hướng dẫn để đảng viên, công chức, viên chức và người lao động xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2020 (theo mẫu gửi kèm). Từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 để đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả trước chi bộ.
* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4/2020
          2. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.
          Các chi bộ trực thuộc, chính quyền, đoàn thể tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ với hình thức phù hợp như: sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; sinh hoạt chuyên đề hàng quý; tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu nhân kỷ niệm các ngày lễ…, trong đó chú trọng nội dung tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          * Thời gian thực hiện: Thường xuyên
3. Giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, CCVC, NLĐ và HSSV.
- Ban Giám hiệu chỉ đạo Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp Tổ bộ môn Lý luận Chính trị (thuộc Khoa Cơ bản) cập nhật nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 và chuyên đề của các năm 2017, 2018, 2019 vào chương trình đào tạo các môn lí luận chính trị cho HSSV; sử dụng tài liệu“Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” của Bộ Giáo dục &Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để lồng ghép giảng dạy, triển khai việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV trong Nhà trường.
- Đảng ủy giao cho BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, CCVC, NLĐ và HSSV tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của cơ quan, đơn vị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông tin điện tử của Trường, các trang mạng xã hội của các đơn vị, đoàn thể của Trường).
  * Thời gian thực hiện: Thường xuyên
           4. Về xây dựng, biểu dương và nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
            - Đảng ủy lãnh đạo xây dựng mô hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, nhân rộng. Xác định đây là một trong những nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu mỗi chi bộ, đoàn thể trực thuộc xây dựng được một mô hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
           - Định kỳ, tiến hành xét chọn, biểu dương, khen thưởng một số mô hình hay hiệu quả, gương điển hình thật sự tiên tiến trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đế chỉ đạo nhân rộng trong trường; đồng thời giới thiệu các mô hình, gương điển hình tiêu biểu ở cấp mình để cấp trên xem xét, biểu dương, khen thưởng.
           * Thời gian thực hiện: Mỗi chi bộ trực thuộc triển khai đăng ký xây dựng 1 mô hình hoặc cách làm hay, sáng tạo để báo cáo Đảng ủy trường theo dõi trong tháng 5/2020 và chỉ đạo thực hiện thường xuyên.
  5. Lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2020.
- Tập trung lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 -2025; phấn đấu xây dựng Nhà trường sớm trở thành Trường Cao đẳng chất lượng cao
 +  Thực hiện khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứu XIII của Đảng; các kế hoạch của cấp uỷ cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứu XIII của Đảng, đặc biệt là Kế hoạch số 36-KH/ĐUCS ngày 06/9/2019 của Đảng uỷ trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác nhân sự đại hội Đảng bộ.
  * Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch
 +  Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện những định hướng, chiến lược phát triển của Nhà trường đề ra trong nghị quyết về định hướng, tầm nhìn và sứ mệnh của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum[]; chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII“về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” []; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” [] và Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 6/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”; xây dựng Trường  sớm trở thành “Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chất lượng cao
  * Thời gian thực hiện: Căn cứ chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu các chi bộ trực thuộc, phòng, khoa, trung tâm, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xác định nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm cho phù họp với tình hình thực tế của đơn vị, đoàn thể để xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2020.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện phong cách, tác phong công tác khoa học, dân chủ, nêu gương “nói đi đôi với làm”
+ Lãnh đạo cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều cán bộ đảng viên không được làm; quán triệt, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, xa dân, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, thiếu kỷ luật, kỷ cương; chống bệnh thành tích, hình thức.
+ Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu để cấp dưới và CBGV và HSSV noi theo; thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc tồn động kéo dài của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc.
- Tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
+  Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với CBGV và HSSV, khách đến liên hệ công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tự giác thực hành các tiêu chí đạo đức (về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư) trong công tác và cuộc sống.
+  Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công[]; Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019-2029[]
* Thời gian thực hiện: Thường xuyên
          6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết
Thực hiện nghiêm Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Bí thư Trung ưong Đảng "về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên"; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2020 gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2020.
  • Thời gian thực hiện: Giao cho UBKT đảng ủy trường, cấp ủy, bí thư các chi bộ triển khai thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Căn cứ Kế hoạch này, các chi bộ, đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2020 phù hợp tình hình thực tế, báo cáo về Đảng ủy trường (qua đ/c phụ trách công tác đảng vụ) chậm nhất ngày 23-04-2020.
          2. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này./.
         
Nơi nhận:                                                                                                                 T/M ĐẢNG ỦY
- Đảng ủy khối (b/c);                                                                                                   PHÓ BÍ THƯ
- Các đ/c ĐUV (t/h);                                                                                                      (Đã ký)
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (t/h);                                                                 
- Các chi bộ trực thuộc (t/h);              
- Các tổ chức đoàn thể (t/h);
- Phòng Đào tạo (t/h);                                                                                                Nguyễn Bình Dân
- Tổ LLCT -Khoa Cơ bản (t/h);                                                                     
-  Lưu VP ĐU./.                                 
 
[] Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCS, ngày 16-5-2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về định hướng, tầm nhìn và sứ mệnh của Nhà trường.
[] Chương trình số 05- CTr/ĐUCS, ngày 28 tháng 4 năm 2018 của Đảng uỷ; Kế hoạch số 56/KH-CĐCĐ, ngày 07/5/2018 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương khoá XII
[] Chương trình số 06 - Ctr/ĐÚC,ngày 15-5-2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày  04 -11-2013 của BCHTW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
[] Theo tinh thần Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương “về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Luật thưc hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013)…
[ ]Theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ

Nguồn tin: Văn phòng Đảng uỷ trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây