Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”

Thứ Sáu - 21/06/2019 03:39
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
             TỈNH KONTUM                                                                  Kon Tum, ngày 20 tháng 6 năm 2019
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG
     CỘNG ĐỒNG KON TUM
                             *  
            Số 30 - KH/ĐUCS
                  
KẾ HOẠCH
thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của
Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc,
đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”
 
 
   
 
- Căn cứ Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”;
- Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/ĐUK, ngày 27/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Đảng uỷ trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chất lượng đội ngũ đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; xác định rõ việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng và là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi đảng viên.
2. Yêu cầu
- Thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ cơ sở, chi uỷ, chi bộ.
- Việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng phải được xem xét, tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.
II. NỘI DUNG
1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 28-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trường, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong việc kết nạp đảng viên mới, rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
* Các chi bộ, đoàn thể trực thuộc thực hiện hoàn thành trong tháng 6/2019
2. Về xây dựng đội ngũ đảng viên
Xây dựng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ trường thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với Nhà trường; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
* Đảng uỷ lãnh đạo, các chi bộ và đoàn thể thực hiện thường xuyên
 3. Công tác kết nạp đảng viên
- Xác định rõ phương châm, phương hướng kết nạp đảng viên: Coi trọng chất lượng, chống chạy theo số lượng đơn thuần, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, nhưng không định kiến hẹp hòi; kết nạp đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên.
- Kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.
- Cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, trong đó cần coi trọng việc thẩm tra xác minh chặt chẽ, đúng quy trình đối với lý lịch của người xin vào Đảng; đề nghị làm rõ và xử lý tốt vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người vào Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
- Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ, của từng đảng viên; cấp uỷ và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về nhận xét của mình đối với đối tượng kết nạp đảng.
- Cụ thể hóa tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp vào Đảng phù hợp với đặc điểm cụ thể của Đảng bộ theo hướng nâng cao chất lượng bảo đảm các tiêu chí, đánh giá rõ ràng ở từng khâu trong công tác kết nạp. Sau khi kết nạp, cần tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đối với đảng viên dự bị, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên, chấn chỉnh hoặc xử lý nghiêm túc đối với tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt hoặc có vi phạm trong công tác kết nạp đảng viên.
* Đảng uỷ lãnh đạo, các chi bộ và đoàn thể thực hiện thường xuyên
4. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ cơ sở, chi uỷ, chi bộ
- Quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; giáo dục mỗi đảng viên phải tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, đảng bộ.
- Giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng cho đảng viên; đề cao tinh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa cá nhân; có lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm cao; gương mẫu đi đầu trong công tác; liên hệ mật thiết với quần chúng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
 - Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đảng viên, trước hết là đối với những cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp; cán bộ, đảng viên trong quy hoạch cán bộ.
- Các cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực.
- Thực hiện nghiêm việc phân công công tác cho đảng viên bảo đảm mỗi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện công tác của đảng viên. Các nội dung phân công đảng viên phải được đánh giá hằng tháng theo kỳ sinh hoạt chi bộ.
- Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Kết luận số 18- KL/TW ngày 22/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 17-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cấp uỷ, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
* Đảng uỷ lãnh đạo, các chi bộ và đoàn thể thực hiện thường xuyên.
5. Thực hiện nghiêm công tác rà roát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
             - Đảng uỷ trường tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, Đảng uỷ trường phải tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên của các chi bộ; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
- Thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên; kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức phù hợp; quá trình thực hiện phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, đồng thời khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
6. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến chi bộ, đảng viên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, UBKT Đảng uỷ trường, các chi bộ và đoàn thể trực thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. 
2. Đồng chí phụ trách công tác đảng vụ phối hợp UBKT Đảng ủy trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                    T/M ĐẢNG ỦY
- Đảng ủy khối (b/c);                                                                                                          BÍ THƯ
- Các đ/c ĐUV(th/h);                                                                                                          (Đã ký)         
- UBKT Đảng uỷ (th/h);
- Các chi bộ (th/h);
- Các đoàn thể (th/h);                                                                                                   Đặng Xuân Thọ   
- Lưu VP ĐU.       
 

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây