Ban Giám hiệu

bgh n
I. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Hiệu trưởng:

Hiệu trưởng

TS BS Lê Trí Khải
Tel: 0260.3862337
Phone: 0905093349
Email: letrikhai@ktcc.edu.vn


Phân công nhiệm vụ: 
1. Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi mặt hoạt động của Trường.
2. Là đầu mối liên hệ với Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế,
    Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh.
3. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ;
    - Công tác tổ chức, cán bộ;
    - Quy hoạch và phát triển trường;
    - Kế hoạch và tài chính;
    - Xây dựng cơ bản;
    - Công nghệ thông tin;
    - Là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của nhà trường;
    - Chủ tài khoản thứ nhất.
4. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh - sinh viên;
    - Phòng Kế hoạch -Tài vụ;
    - Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ;

    - Trung tâm Tin học -Ngoại ngữ và Thư viện.
    
Phó Hiệu trưởng:

Phó Hiệu trưởng

ThS Nguyễn Bình Dân
Tel: 0260.3864499
Phone: 0905108360
Email: nguyenbinhdan@ktcc.edu.vn


Phân công nhiệm vụ
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Phụ trách chung về công tác đào tạo;
    - Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;
    - Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo;
    - Trưởng ban biên tập website của Trường;
    - Tổ trưởng Tổ Truyền thông của Trường;
    - Trưởng Ban liên lạc cựu học sinh - sinh viên của Trường;

    - Kiểm tra, thanh tra Trường;
    - Chỉ đạo toàn diện các khóa đào tạo do khoa Sư phạm và khoa Cơ bản quản lý;

    - Chủ tài khoản thứ hai.
2. Phụ trách các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Đào tạo;
    - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
    - Khoa Cơ bản;
    - Khoa Sư phạm;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
Phó Hiệu trưởng:
Thayhieu

Phó Hiệu trưởng

BSCKI Nguyễn Trung Hiếu
Tel: 0260.3911960
Phone: 0913446344
Email: nguyentrunghieu@ktcc.edu.vn


Phân công nhiệm vụ: 
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Phụ trách công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường;
    - Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy;
    - Công tác Hành chính - Quản trị;
    - Bảo đảm cơ sở vật chất nhà trường;
    - An ninh trật tự; nền nếp của trường; công tác y tế nhà trường;
    - Cải cách hành chính;
    - Công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, là Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ
      ở cơ sở; 
    - Công tác dân vận;

    - Giải quyết đơn xin nghỉ phép của viên chức trong Trường (trừ đơn xin nghỉ phép đối với
    Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường) theo qui định;
    - Chỉ đạo toàn diện các khóa đào tạo do khoa Y quản lý;

    - Chủ tài khoản thứ ba.
2. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc trường:
    - Phòng Hành chính - Quản trị;
    - Khoa Y.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
Phó Hiệu trưởng:
tp

Phó Hiệu trưởng

TS Huỳnh Văn Chung
Tel: 0260.3911960
Phone: 0903961805

Email: huynhvanchung@ktcc.edu.vn


Phân công nhiệm vụ: 
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Công tác đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
    - Công tác tuyển sinh;
    - Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh;
    - Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

    - Chỉ đạo toàn diện các khóa đào tạo do khoa Kinh tế - Nông Lâm, khoa Kỹ thuật và Công nghệ,
       Tổ Công nghệ sinh học quản lý;

    - Chủ tài khoản thứ tư.
2. Phụ trách các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;
    - Tổ Công nghệ sinh học;
    - Khoa Kinh tế - Nông Lâm;
    - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ;
    - Trung tâm Phát triển doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


 
II. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

ThS Đặng Xuân Thọ
Hiệu trưởng (giai đoạn 2018 - 2020)  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây